دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان معاونت آموزشي Department Of Nursing and Midwifery چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
زیر دامنه اختصاصی گروه پرستاري و مامايي 30
گروه پرستاري و مامايي
مدير گروه
گروه پرستاري
 
 
 گروه مامايي
 
 
 شماره تماس : 2201207-0581
 
 
اساتيد گروه پرستاري
 
 
 
 
 
 
اساتيد گروه مامايي
 
کارشناسان گروه
خانم مينا گنجي ( کارشناس ارشد ، سوپروايزر آموزشي)
 خانم سارا درري
 شماره تماس : 2201214-0581
 
 
اساتيد مدعو
اقاي دكتر ساسان بني اردلان
خانم جميله لطيفي
آقاي دکتر اصغر حسني يزدي
آقاي  مجيد حسن پور
آقاي فقيه (92)
آقاي  خداوردي رشيد حصاري
آقاي  محمود رئيس المحدثين
آقاي محمد باقر خرمي
آقاي  سيروس خزائيان
آقاي احمد وجداني
آقاي دكتر محمد صادق خرمي
آقاي وحيد همتي دوست
خانم اسماعيل زاده
خانم محبوبه درودي
خانم کنعاني
آقاي حيدري
آقاي قدمگاهي
 آقاي كاهاني
خانم پايور
خانم نوشين شريفي
خانم سليمان پور
آقاي شيعه زاده
خانم زهرا شريفي(92)
آقاي دکتر ترشيزي(92)
خانم مژگان رشيد(92)
خانم رحيمي(92)
خانم الهي(92)
آقاي ضيايي(92)
آقاي زنده طلب(92)
خانم اسحاق زاده(92)
 
 
كارشناسان پرستاري مدعو

 • خانم زهره زيبنده 
 • خانم هانيه فاضل
 • خانم شيوا کورانيان
 • خانم صديقي
 • خانم سميه احسان منش
 • خانم ذکائيان
 • خانم معين السادات
 • خانم رجبي
 • خانم شادمان
 • خانم ابراهيمي
 • خانم باقري
 • خانم خسروشيري
 • آقاي نيک پي
 • خانم کچ رانلويي (92)
 • خانم اکبرپور (92)
 • خانم نيکدل (92)
 • خانم جهادي (92)
 • خانم شهلا زارعان(92)
 • خانم غفراني(92)
 • خانم حاجي زاده(92)
 • خانم خداپرست(92)
 • آقاي رمضان زاده(92)
 • آقاي اسماعيلي(92)
 • آقاي حصاري(92)
 • آقاي ترکي(92)
 • خانم طوطي زاده(92)
 
 
كارشناسان مامايي مدعو

 • خانم شفيعي
 • خانم محسني نيا
 • خانم حسن زاده
 • خانم سميعي
 • خانم خوازه
 • خانم نصيبي
  خانم غياثي
 • آقاي نوري
 
 
اطلاعیه ها
دسترسي به متن کامل مقاله حجامت و اصلاح مزاج
//تاریخ ارسال:24/1/1393 //ارسال کننده:دکتر امير طباطبايي //بازدید کننده:11
کارآموزي در عرصه ccu در مشهد
//تاریخ ارسال:24/1/1393 //ارسال کننده:دکتر امير طباطبايي //بازدید کننده:13
برگزاري امتحان جامع مامايي در اول ارديبهشت
//تاریخ ارسال:16/1/1393 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:40
ساعت حضور در کارآموزي شيفت عصر روان 12.30 مي باشد.
//تاریخ ارسال:10/12/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:27
قابل توجه دانشجويان مامايي ورودي 89 : ادامه برنامه کارآموزي اورژانس زنان
//تاریخ ارسال:10/12/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:45
قابل توجه دانشجويان پرستاري که بهمن 93 وارد دوره عرصه يک مي گردند
//تاریخ ارسال:8/12/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:84
ورودي هاي 92 گروه C- فارسي عمومي
//تاریخ ارسال:18/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:164
قابل توجه دانشجويان مامائي ورودي 90 که کارآموزي بهداشت با خانم گنجي دارند:
//تاریخ ارسال:14/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:139
پيش نياز هاي داخلي جراحي يک
//تاریخ ارسال:13/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:97
برگزاري دوره آموزش ضمن خدمت در تاريخ 20 بهمن92
//تاریخ ارسال:13/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:119
قابل توجه دانشجويان محترم ترم 8 مامايي که واحد زايشگاه High Risk بيمارستان قائم دارند.
//تاریخ ارسال:13/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:167
برنامه کارآموزي پزشکي قانوني دانشجويان مامايي ورودي 91 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92
//تاریخ ارسال:12/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:498
برنامه کارآموزي پره ناتال دانشجويان مامايي ورودي 91 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92
//تاریخ ارسال:12/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:477
قابل توجه دانشجويان مامائي ورودي 90 که کارآموزي کودکان قوچان در اول ترم دارند:
//تاریخ ارسال:12/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:213
قابل توجه دانشجويان مامائي ورودي 90و91 : دانشجوياني که از درس تئوري ......
//تاریخ ارسال:12/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:249
برنامه کارآموزي دانشجويان مامايي ورودي 89 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92
//تاریخ ارسال:12/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:371
برنامه کارآموزي دانشجويان مامايي ورودي 90 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92
//تاریخ ارسال:12/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:569
تاريخ امتحان بررسي وضيعت سلامت( پرستاري) پنجم تيرماه 93 مي باشد
//تاریخ ارسال:11/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:53
برنامه كارآموزي عرصه مديريت دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي 89 در تابستان 93
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:252
برنامه كارآموزي عرصه 2 دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قوچان در نيمسال دوم 92-93
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:531
برنامه كارآموزي عرصه 2 دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي 89 در نيمسال دوم 92-93
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:391
برنامه كارآموزي عرصه 1 دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قوچان نيمسال دوم 92-93
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:280
برنامه كارآموزي عرصه بخش NICU دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قوچان ورودي خواهران 89 در نيمسال دوم 92-93
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:174
برنامه کارآموزي اصول و مهارت هاي پرستاري دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي مهر 29 گروه C خواهران و برادران نيم سال دوم 93 - 92
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:113
برنامه کارآموزي اصول و مهارت هاي پرستاري دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان گروه Bورودي مهر 92 در نيمسال دوم 93-92
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:125
برنامه کارآموزي اصول و مهارت هاي پرستاري دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان گروه A ورودي مهر 92 در نيمسال دوم 93-92
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:195
برنامه کارآموزي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي 91 -90 برادران در نيم سال دوم 93 - 1392
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:229
برنامه کارآموزي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي مهر91 برادران در نيمسال دوم (93-92)
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:374
برنامه کارآموزي دانشجويان پرستاري ( خواهران) دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي مهر 91 خواهران در نيمسال دوم 93 -92
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:531
برنامه کارآموزي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي بهمن 91 در نيم سال دوم 93-92
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:202
برنامه کارآموزي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي – واحد قوچان ورودي مهر 90 خواهران- نيمسال دوم 93- 92
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:290
برنامه کارآموزي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي مهر 90 گروه برادران Aدر نيم سال دوم 93 - 1392
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:381
برنامه کارآموزي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ورودي مهر 90 گروه برادران Bدر نيم سال دوم 93 - 1392
//تاریخ ارسال:10/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:406
ليست دروس ارائه شده گروه پرستاري در نيم سال دوم سال تحصيلي 93-92 (کليه وروديها)
//تاریخ ارسال:8/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:1000
ليست دروس ارائه شده گروه مامايي در نيم سال دوم سال تحصيلي 93-92 (کليه وروديها)
//تاریخ ارسال:6/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:624
قابل توجه دانشجويان مامايي ورودي 91: کارآموزي پزشکي قانوني از 5 بهمن شروع خواهد شد...
//تاریخ ارسال:3/11/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:237
کارآموزي CCU در ترم آينده ( قوچان)
//تاریخ ارسال:23/10/1392 //ارسال کننده:دکتر امير طباطبايي //بازدید کننده:397
قابل توجه دانشجويان مامايي ورودي 91 : نتيجه امتحان ميان ترم بارداري 1
//تاریخ ارسال:10/10/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:311
قابل توجه دانشجويان ترم 5 مامايي
//تاریخ ارسال:9/10/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:675
اطلاعيه خيلي مهم در ارتباط با كارآموزي
//تاریخ ارسال:8/6/1392 //ارسال کننده:گروه پرستاري و مامايي //بازدید کننده:1407
قابل توجه مربيان محترم کارآموزي ها
//تاریخ ارسال:4/4/1392 //ارسال کننده:هايده هاشمي زاده //بازدید کننده:327
آدرس بيمارستان ابن سينا ( کارآموزي روان) مشهد
//تاریخ ارسال:28/3/1392 //ارسال کننده:هايده هاشمي زاده //بازدید کننده:313
نمایش کامل

طرح درس عملي رشته مامايي
 
فرم هاي آمار زايماني و شرح حال زايشگاه
 
فرم هاي ارزيابي دانشجويان مامايي در فاينال
 
حديث
امام صادق (ع)
 

مردم سه دسته هستند: دانشمند و دانشجو و خاشاك روي آب. ما دانشمندانيم و شيعيان ما دانشجويان و مردم ديگر خاشاك روي آب.


 
چارت گروه پرستاري و مامايي
 
 
 
ليست اساتيد راهنما گروه پرستاري
                             ورودي
 
استاد راهنما 
مهر 92
خانم رحيم نيا  گروه A
خانم درري گروه B
خانم درري گروه C
مهر 91 برادران
خانم رحيم نيا
مهر 91 خواهران
آقاي زارعي
بهمن 91
خانم درري
برادران 1390گروه A
 خانم هاشمي زاده
برادران 1390گروه B
خانم  بهنام راد
خواهران 1390 گروهC
آقاي زارعي
عرصه يک
آقاي دکتر طباطبايي
عرصه دو
آقاي دکتر طباطبايي
 
طرح درس تئوري رشته پرستاري
 
 
 
طرح درس عملي رشته پرستاري
طرح درس كارآموزي پرستاري داخلي - جراحي 1
طرح درس كارآموزي پرستاري داخلي - جراحي 3
طرح درس كارآموزي پرستاري داخلي - جراحي 4
طرح درس كارآموزي بهداشت روان
 
 
همايش ها و کنگره ها
 
 
تماس با گروه آموزشي

قوچان- كيلومتر 4جاده قوچان - مشهد

2201214-2201208-2201207-0581
 
انتقادات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی
شماره پرسنلی/دانشجویی
پست الکترونیکی
اطلاعات تماس
موضوع پیام
متن پیام